March Dua

March Dua
Ayatul Kursiyu ————————————- 11,145
Wa Ina Jundana Lahun mul Galibuna —————— 21,750
Suratu Falaki ————————————– 17,500
Suratu Nasi —————————————- 3,500
Ya Latif ——————————————- 116,641
Kafa Bilah Waliyah, Wakafa Bilah Nasiran.