Daily Askar

Daily Askar

Monday (Dua’u Ilm)

 • Suratu l Ala – 11
 • Suratu Ishirai-7
 • Suratu Fil -7
 • Ya Alim – 231
 • Ya Mumin – 111
 • Salatu – 11
  Tuesday (Dua’u Nur)
  Suratul Fatiha -99
  Suratu Komar – 3
  Suratu Khauthar – 11
  Ya Allahu – 1316
  Ya Latif – 129
  Asalatu – 11
  Wednesday (Dua’u Risku)
  Suratu Nasir – 401
  Ayatul Kursiyu – 73
  Ya – Rasaku – 313
  Ya Shataar – 313
  Ya Dayan’ – 313
  Asalatu – 101
  Thursday (Dua’u Ma’lu)
  Suratul Fatiha -33
  Suratul Nasir – 14
  Suratu Falaki- 33
  Ya Lalif – 1641
  Ya Wasia’ Darayat – 313
  Ya Khowiy’ – 121
  Friday (Dua’u Afiyat)
  Suratu Mulik’ – 11
  Suratu Inshirai – 33
  Ya Salam – 166
  Ya Daafiu – 141
  Ya Haadi – 199
  Asalatu – 27
  Saturday (Dua’u Isfsu)
  Suratu Tin – 7
  Suratu Quraish – 7
  Suratu Balad – 7
  Ya Allahu – 1452
  Ya Khafi – 177
  Asalatu – 10
  Sunday (Dua’u Irsu)
  Suratul Ikhlas – 33
  Suratul Falaki – 33
  Suratu Nasi – 33
  Ya Semiu – 1331
  Ya Nur – 313
  Ya Nasir – 450